Naslovnica   |   Poveznice   |   Mapa weba

Pastoralno vijeće

Župno-pastoralno vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Članovi vijeća pomažu župniku u promicanju i ostvarivanju pastoralnog djelovanja. Članovi Župno-pastoralnog vijeća su župnik, osobe zadužene pastoralom u župi, predstavnik redovničkih zajednica te župe, te predstavnici vjernika-laika. Članovi Vijeća, kao župnikovi savjetnici i aktivni suradnici mogu biti samo praktični vjernici. Njihov broj ovisi o veličini i karakteru župe, od najmanje tri do najviše dvadeset članova, plus oni koji su to po službi (aktivni svećenici, časne sestre, katehisti). Veći dio članova izabiru ili predlažu sami župljani na način koji je za pojedinu župu najprikladniji, a manji dio članova Vijeća može imenovati župnik. Sve izabrane i imenovane kandidate župnik predlaže Ordinariju na odobrenje. Vijeće se konstituira odobrenjem Ordinarija. Mandat traje 5 godina. Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća, određuje dnevni red i predsjeda im, a u slučaju spriječenosti sjednicu može voditi i jedan od članova Vijeća kojem to župnik povjeri. Sjednice Vijeća se održavaju najmanje dva puta godišnje, odnosno po potrebi i češće.

Župno-pastoralno vijeće je nezaobilazno župsko tijelo i velika pomoć župniku i župi u cjelini.

Vijeće župe Sv.Pavla počelo je aktivnije djelovati početkom 80.-tih godina kada je župnik bio mons.Marcel Krebel, i takva aktivnost se nastavila sve do danas.

Dekretom porečko - pulskog biskupa mons. Ivana Milovana od 30. prosinca 2010. članovi Župnog pastoralnog vijeća su:
1. Andrej Angelini
2. Spomenka Bistričić
3. s. M. Mirta Vugdelija
4. Ante Drmić
5. Franjo Šugar
6. Mirko Tomić
7. Tomislav Butorac
8. Ivica Ezgeta
9. Sandro Stupar
10. Lorenzo Putigna
11. Ines Vlahović
12. Robert Linč
13. Radovan Klarić
14. Branko Okmaca
15. Kazimir Berljavac
16. Vedrana Burić
17. Šime Alviž

Članovi Ekonomskog župnog vijeća su:
1. Ante Drmić
2. Mirko Tomić

Mandat Pastoralnog i Ekonomskog župnog vijeća traje do 31. prosinca 2015.